Drukuj

Konkursy dla uczniów

Użytkownik. Opublikowano w Konkursy dla uczniów

Rok szkolny 2019/2020:


Konkursy dla dzieci - wojewódzkie, ogólnopolskie i międzynarodowe: http://konkursydladzieci.eu/


KONKURSY KURATORYJNE - Harmonogram konkursów przedmiotowych https://konkursy.mscdn.pl

 

 


V BEMOWSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY „ZAWODY ZATRZYMANE W OBIEKTYWIE”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w roku szkolnym 2019/2020 zaprasza uczniów szkół bemowskich do udziału w piątej edycji konkursu „Zawody zatrzymane w obiektywie” pod hasłem ZAWODY MIESZKAŃCÓW BEMOWA.

Celem konkursu jest promowanie wiedzy o zawodach oraz zachęcanie uczniów do aktywnego, twórczego planowania i konstruowania własnej kariery zawodowej.

Czas trwania konkursu: styczeń 2020 – maj 2020 roku

Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe:

 • uczniów szkół podstawowych,
 • uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:

I etap, tzw. szkolny: odbędzie się na terenie każdej szkoły biorącej udział w konkursie – Komisja Szkolna oceni i wybierze najlepsze zdjęcia.

II etap, tzw. finałowy: Kapituła Konkursu oceni nadesłane prace. Najlepsze zdjęcia zostaną Nagrodzone.

Zasady konkursu

I etap, tzw. szkolny:

1. Prace konkursowe uczeń przekazuje do komisji szkolnej. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia o tematyce konkursowej.

2. Wywołane i dostarczone zdjęcia powinny być w formacie 15 x 21.

3. Do pracy konkursowej uczestnik jest zobowiązany dołączyć:

 • Zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechnienie pracy konkursowej (zał. nr 1);
 • Oświadczenie rodzica, że dziecko jest autorem zgłaszanych zdjęć (zał. nr 2);
 • Jeśli na zdjęciach zostały utrwalone rozpoznawalne twarze, wymagane jest dołączenie pisemnej zgody sfotografowanej osoby na wykonanie i ewentualne wykorzystanie jej wizerunku (zał. nr 3).

4. Jedna szkoła może zgłosić do poradni co najwyżej prace konkursowe trzech uczestników.

5. Każda praca ucznia powinna być opisana wg schematu:

a. tytuł zdjęcia,

b. imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły,

c. imię i nazwisko szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego.

II etap, tzw. finałowy

1. Nadesłane do poradni prace zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursu powołaną przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20.

2. Kapituła bierze pod uwagę:

 • kompozycję,
 • niepowtarzalność,
 • zgodność z tegorocznym hasłem – ZAWODY MIESZKACÓW BEMOWA
 • innowacyjność pracy konkursowej.

3. Kapituła wyłania trzy najwyżej ocenione prace w każdej z kategorii: I, II, III miejsce.

4. Ogłoszenie wyników nastąpi 30 kwietnia 2020 roku, a prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się na uroczystym spotkaniu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w maju

2020 roku. O dokładnym terminie gali finałowej konkursu, szkoły zostaną poinformowane oddzielnym pismem.

Terminy konkursu:

1. I etap konkursu – 17.01.2020 – 19.03.2020 – tzw. szkolny

2. II etap konkursu – 20.03.2020 – 29 kwietnia 2020 – tzw. finałowy

Regulamin, załączniki (pobierz)


Konkurs „I Love Bemowo. 25-lecie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy organizuje akcję konkursową pod wspólną nazwą „I Love Bemowo. 25-lecie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”.

Akcja konkursowa składa się z dwóch, odrębnych części: Konkursu „Bemowo oczami młodych” oraz „Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Bemowie”.

Udział w obydwu Konkursach wziąć mogą wyłącznie uczniowie placówek oświatowych w Dzielnicy Bemowo.

Regulamin Konkursu „Bemowo oczami młodych” stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

Regulamin „Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Bemowie” stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

Regulaminy


Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2020”.

Dnia 19 marca 2020 r. o godzinie 9.00 w naszej szkole przeprowadzony zostanie Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2020”.

Uczniowie chętni zgłaszają się do nauczycieli uczących matematyki do dnia 17 stycznia 2020 r.

Na stronie www.kangur-mat.pl możesz zapoznać się z regulaminem konkursu, zasadami organizacji, instrukcją wypełniania karty odpowiedzi oraz jakie nagrody czekają dla zwycięzców. Szkolny Koordynator Konkursu - pani Ewa Wąsik


Konkurs plastyczny pn. „112 – ten numer ratuje życie”

M.st. Warszawa ogłasza konkurs plastyczny pn. „112 – ten numer ratuje życie”, skierowany do uczniów klas I-VI warszawskich szkół podstawowych.

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/konkursy-i-olimpiady/21910-konkurs-plastyczny-112-ten-numer-ratuje-zycie

Jak co roku, 11 lutego przypada Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Z tej okazji promujemy wśród najmłodszych mieszkańców Warszawy wiedzę o tym, że numer 112 wybieramy tylko w przypadku, gdy potrzebujemy pomocy, w sytuacji nagłego, realnego niebezpieczeństwa utraty zdrowia czy życia, zagrożenia dla mienia lub środowiska.

1. Tematem prac konkursowych jest plakat poświęcony promowaniu Europejskiego Numeru Alarmowego 112.

2. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

a) temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów dotyczące promowania Europejskiego Numeru Alarmowego 112, z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu;

b) rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A4 (210 mm x 297 mm) lub A3 (297 x 420 mm);

c) forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki, ołówek, węgiel, wyklejanki bądź połączenie tych technik;

d) praca powinna być wykonana samodzielnie przez jednego autora.

3. Prace nie mogą naruszać praw autorskich ani praw osób trzecich.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, wystawach, itp.

5. Każda praca konkursowa winna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

6. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza uczestnik Konkursu.

7. Prace konkursowe należy składać do pani Anny Rodziewicz - koordynatora konkursu do 10 stycznia 2020 r.


XIX Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA. 

REGULAMIN

Patronat honorowy nad wydarzeniem przyjęli:

Marszałek Województwa Mazowieckiego - Pan Adam Struzik

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej - Pani Anna Michalak-Pawłowska

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 stycznia 2020 pod adresem Dom Kultury „Włochy" ul. Bolesław Chrobrego 27, Warszawa lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warunkiem udziału w festiwalu jest przesłanie w wyznaczonym terminie, kompletu dokumentów zawierających: kopię dowodu opłaty wpisowej, zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników i instruktorów, materiał filmowy (dot. konkursu teatralnego) oraz kompletnie wypełnione karty zgłoszeń dla poszczególnych konkursów.
Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w festiwalu. Zgłoszenia bez zgody na przetwarzanie danych osobowych zostaną odrzucone.

Opłaty wpisowe prosimy wpłacać na konto Domu Kultury „Włochy" od 2.01.2020 do 31.01.2020 r. Opłata w tytule powinna zawierać skróconą nazwę festiwalu, konkurs, którego opłata dotyczy i liczbę osób, np. ASTERIADA 2020, KONKURS TEATRALNY, ZESPÓŁ 3 OSOBY.

Eliminacje konkursowe prowadzone są w trzech etapach z podziałem na placówki szkolne i pozaszkolne:

Etap I – Eliminacje wstępne:

Teatr – na podstawie nadesłanych filmów

Nagrania filmowe przyjmowane są do 31 stycznia 2020 r. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu.

Piosenka – Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2020 r. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu.

09 – 10 marca 2020 (szkoły)
13 – 14 marca 2020 (placówki pozaszkolne)
Miejsce:
Dom Kultury „Włochy" ul. Bolesława Chrobrego 27, Warszawa

Etap II – Eliminacje finałowe:

Teatr – 06  marca 2020 r. Miejsce: Okęcka Sala Widowiskowa DKW ul. 1 Sierpnia 36 A, Warszawa

Piosenka – 19  marca 2020 r. Miejsce: Dom Kultury „Włochy" ul. Bolesława Chrobrego 27,  Warszawa
Taniec – Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2020 r. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu.
Prezentacje – 20 i 21 marca 2020 r. Miejsce: Okęcka Sala Widowiskowa DKW ul. 1 Sierpnia 36 A, Warszawa

Etap III – Koncerty Galowe i Ogłoszenie wyników:

Laureaci zakwalifikowani do udziału w Koncercie Galowym zostaną zaproszeni telefonicznie.

Finalistów zaproszonych do udziału w koncertach galowych prosimy o przesłanie podkładów muzycznych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 26 marca 2020r

28 marca 2020 r.  godz. 14:00 – Koncert Galowy laureatów wyłonionych wśród uczestników z placówek pozaszkolnych

31 marca 2020 r.  godz. 12:00 – Koncert Galowy laureatów wyłonionych wśród uczestników z placówek szkolnych
Miejsce: Okęcka Sala Widowiskowa DKW

Zapraszam serdecznie w imieniu organizatorów – Zbigniew Dobruś


Trzeci Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji” 

Temat konkursu: Tematem konkursu są polskie rzeki – naturalne i historyczno - kulturowe dziedzictwo. Zachęcamy do przedstawienia piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, ukazania jej form i zjawisk, różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów.

Warunki konkursu: Uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież w wieku 7 – 19 lat. Charakter konkursu indywidualny – prace grupowe nie będą oceniane.  Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

Technika wykonania prac – malarstwo, pastel i inne płaskie techniki barwne ( z wyjątkiem technik wykorzystujących materiały sypkie i nietrwałe, np. kasze, ryż, plastelina, bibuła)

Format prac – A3 ( 297mm x 420 mm ) i A2 ( 420mm x 594mm ). Prace w innym formacie nie będą podlegały ocenie.

Prosimy o nie oprawianie prac. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie czytelnie wypełnioną metryczką - kartą zgłoszenia zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, telefon i e-mail instytucji patronującej, imię i nazwisko opiekuna artystycznego. Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne. Regulamin, wzór metryczki- karty zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej: http://dklapy.pl/rzeka

Prace konkursowe należy przesłać na adres organizatora konkursu: Dom Kultury w Łapach, 18 – 100 Łapy, ul. Matejki 19 , tel. 85 715 23 00, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Termin nadsyłania prac – 19 listopada 2019 r. - decyduje data stempla pocztowego.

Szczegóły dostępne tutaj: 

Regulamin pobierz

Karta zgłoszeniowa pobierz

 


 KONKURSY DLA UCZNIÓW KLAS 0-3


1. Konkurs Synapsik "MEN" dla klas II i III

Ogólnopolski konkurs, który stanowi ciekawe uzupełnienie zajęć oraz stanowi cenną informację zwrotną, zarówno dla nauczycieli jak i uczniów, o aktualnym poziomie wiedzy uczestników.

Testy konkursowe są przygotowywane przez zespół ekspertów w oparciu o obowiązującą podstawę programową. Zapisy przyjmowane są do 10 października 2019. Udział w konkursie jest płatny 9 zł.

Zgłoszenia prosimy przekazywać wychowawcy klasy lub do koordynatora konkursu. Konkurs odbędzie się pod koniec października: https://www.wydawnictwo-synapsa.pl/synapsik-men

 

Konkurs Synapsik "MEN" dla klas I

Konkurs dla klas pierwszych odbędzie się także w sezonie jesiennym. Zgłoszenia przekazujemy do 27 pażdziernika do wychowawcy lub do koordynatora konkursu. Udział w konkursie jest płatny 9 zł.

Koordynatorem konkursu jest p. Anna Lisiecka (wychowawca klasy 1 B).


2. Konkurs "Nasza Ojczyzna"

Konkurs plastyczny nawiązujący do symboli narodowych. Szczegóły zostaną podane później,

Koordynatorem konkursu jest p. Mariola Wójcik (wychowawca klasy 2 C).

Przewidywany termin realizacji projektu – listopad 2019 r. 


3. Konkurs plastyczny organizowany z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia - „Mój pluszowy miś”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-3.

Cele konkursu:

 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci
 • kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej
 • rozwijanie umiejętności manualnych dzieci
 • przybliżenie dzieciom historii pluszowego misia
 • inicjowanie zainteresowań czytelniczych

Koordynator projektu – p. Monika Dunarowicz (wychowawca klasy 2 A)

Przewidywany termin realizacji projektu – I połowa listopada 2019 r.


4. Konkurs Bożonarodzeniowy "Ozdoba świąteczna". Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-3.

Cele konkursu:

- kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia;

- rozwijanie kreatywności dzieci;

- rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych;

- technika: dowolna, przestrzenna, format pracy 3D - konkurs polega na stworzeniu metodą dowolną ozdoby przestrzennej z dowolnie dobranych materiałów;

- każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka oraz klasę;

- każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę;

- oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora - jury, oceniając prace weźmie pod uwagę samodzielność wykonania pracy, oryginalność, pomysłowość, kreatywność oraz estetykę pracy.

- udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych biorących udział w konkursie oraz na akceptację warunków regulaminu konkursu;

- termin składania prac: od 02.12.2019 r. do 10.12.2019 r. ;

- prace należy składać u swoich wychowawców.

Po upływie tego terminu prace nie będą przyjmowane.

Koordynator projektu – p. Anna Lisiecka (wychowawca klasy 1 B)


5. Olimpiada "Olimpusek"Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-3.

Olimpiada OLIMPUSEK (sprawdzian zintegrowany) polega na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej.

Koordynator projektu – p. Judyta Wardak (wychowawca klasy 2 B)

Przewidywany termin realizacji projektu – styczeń 2020 r. 


6. Konkurs „Ekokarmnik”

Konkurs polega na wykonaniu karmnika dla ptaków wykorzystując do tego surowce recyklingowe.
Przy budowie należy pamiętać o tym, że:
- zbyt  jaskrawe kolory mogą odstraszać ptaki;
- pokarm powinien być odsłonięty od śniegu i deszczu;
- karmnik powinien być solidnie wykonany;
- karmnik powinien posiadać daszek i otwory sprzyjające dla ptaków. 

Cele konkursu:
- rozpowszechnienie wśród dzieci przekonania o konieczności dokarmiania ptaków zimą;
- rozbudzanie zainteresowań życiem i znaczeniem ptaków w przyrodzie;
- kształtowanie opiekuńczego stosunku do ptaków;
- rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych;
- zachęcenie do współpracy z rodzicami.

Koordynator projektu – p. Izabela Bielecka (wychowawca klasy 1 D)

Przewidywany termin realizacji projektu – styczeń 2020 r. 


7. Konkurs „Mój przyjaciel kot"

Z okazji Dnia Kota zapraszamy uczniów klas 0-3 do udziału w konkursie plastycznym "Mój przyjaciel kot".

Cele konkursu:

- rozbudzanie wrażliwości wśród dzieci;

- rozwijanie kreatywności;

- rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych.

Regulamin konkursu:

- konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas 0-3;

- technika: dowolna, przestrzenna, format pracy 3D;

Konkurs polega na stworzeniu metodą dowolną kota z dowolnie dobranych materiałów. PRACE PŁASKIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

- każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka oraz klasę;

- każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę;

- oceny prac dokona komisja: nauczyciele klas 0-3;

Jury, oceniając prace weźmie pod uwagę przede wszystkim SAMODZIELNOŚĆ wykonania pracy, oryginalność, pomysłowość, kreatywność oraz estetykę pracy.

- udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych biorących udział w konkursie oraz na akceptację warunków regulaminu konkursu;

- termin składania prac: od 23.01.2020 r. do 27.01.2020 r. ;

PO UPŁYWIE TEGO TERMINU PRACE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

- prace należy składać u swoich wychowawców.

Koordynator konkursu: p. Anna Lisiecka (wychowawca kl. 1b)

Przewidywany termin realizacji projektu – styczeń 2020 r.


8. Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka"Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-3.

Główne zadania Warszawskiej Syrenki to ujawnienie młodych talentów recytatorskich i pobudzenie aktywności artystycznej, popularyzacja literatury i kształtowanie nawyku czytania, ożywienie kontaktu z poezją polską i zagraniczną.

Koordynator projektu – p. Karolina Zaręba (wychowawca klasy 1 C)

Przewidywany termin realizacji projektu – marzec 2020 r. 


9. Konkurs ekologiczny „ŚMIECIAKI CUDAKI”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-3.

Celem konkursu jest:

 • zwrócenie uwagi na przyczyny narastającej lawiny odpadów, a także problemów z ich usuwaniem,
 • uświadomienie dzieciom możliwości wtórnego wykorzystania odpadów,
 • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej,
 • prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej.

Koordynator projektu – p. Monika Dunarowicz (wychowawca klasy 2 A)

Przewidywany termin realizacji projektu I połowa kwietnia 2020 r.


10. Ozdoba Wielkanocna. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-3.

Celem konkursu jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności manualnych dzieci oraz ich wyobraźni.

Koordynator projektu – p. Karolina Zaręba (wychowawca oddziału 1 C)

Przewidywany termin realizacji projektu – kwiecień 2020 r.

 


KONKURSY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO:


1. Konkurs leksykalno – gramatyczny z języka niemieckiego

W pierwszej połowie listopada 2019 r. odbędzie się konkurs leksykalno – gramatyczny z j. niemieckiego, do którego zapraszamy uczniów uczących się właśnie tego języka. Koordynatorem konkursu jest p. Anna Lisiecka.

Termin konkursu: 7 listopada 2019, godz. 8.00 sala 209


2. Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych

W maju 2020 r. odbędzie się konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Do konkursu z nagrodami zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły, również z klas z językiem francuskim, ponieważ konkurs będzie przeprowadzony w języku polskim. Zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy przesyłać do dnia 8 maja 2020 r. do koordynatora konkursu pani Anny Lisieckiej.